Wandelroutes

SLEEDOORNPAD

Wandelafstand: 3,2 km
Wandelduur: 75 min.
Signalisatie: bruin

Het Sleedoornpad start aan het Natuur Educatief Centrum "De Nachtegaal" en slingert zich even voorbij de tennisvelden het Calmeynbos in. Dominerende boomsoorten zijn Canadese populier en Esdoorn. De bomen zijn zelden hoog maar door hun grillige groeivorm en open structuur vormen ze wel een uniek biotoop aan de kust. In de ondergroei vinden we vooral Vogelkers en jonge Esdoorn. Even voorbij de gemeentelijke begraafplaats wandelen we langs het schilderachtige Artiestenpad op de grens van akker en duin. De duinen zijn hier spaarzaam beplant met Zwarte dennen. De humusarme bodem kent zeer grote verscheidenheid aan plantensoorten met onder meer Kandelaartje, Muurpeper, Duinsterretjesmos en vele soorten korstmossen. In de lagere delen vinden we het typische duinstruweel met Sleedoorn, Duindoorn, Kardinaalsmuts, Meidoorn, Wilde Liguster en Vlier. In het voorjaar zoeken vogels als Zwartkop, Nachtegaal, Kneu en Grasmus hier nestgelegenheid, in het najaar zijn vooral de lijsters, kraaien en talrijke trekvogels verzot op rijpe bessen. Het wandelpad brengt ons ook op een 22 meter hoge duin waar we een mooi overzicht hebben van het natuurgebied en zijn omgeving. Belangrijk om weten is dat het Bezoekerscentrum open gesteld is voor het publiek. Naast een permanente tentoonstelling over het ontstaan van de duinen en een schelpencollectie is het centrum op zich ook een bezoekje waard.top

HELMPAD

Wandelafstand: 1,7 km
Wandelduur: 45 min.
Signalisatie: geel


Het Helmpad heeft een oost-west oriëntatie en loopt voor een groot deel over het imposante centrale stuifduin. Afgetakt van het Oostergrenspad kent het een zeer kronkelig verloop langs duinhellingen die begroeid zijn met Ontariopopulieren en een poging om het oprukkende zand vast te leggen. Verder volgen we het pad doorheen een uitgestoven panne waar planten als Duinviooltje, Rond Wintergroen en Morielje kunnen worden gevonden tussen de Kruipwilgvegetatie. Roodborsttapuit, Graspieper en Grasmus zijn hier gewone broedvogels. Het centrale stuifduin toont ten volle de dynamiek van bewegend zand: aan de zuidelijke rand worden begroeide pannen langzaam overspoeld, kromgegroeide Vlier- en Ligusterstruiken houden zich in deze zandmassa nauwelijks staande maar dragen samen met de sapplanten als Loogkruid bij tot het beeld van een echte woestijn. Als gevolg van regen en wind vinden we heel vaak prachtige erosiefiguren in het zand gesculpteerd. Het Helmpad sluit aan op het Grenspad. top

OOSTERGRENSPAD

Wandelafstand: 2,1 km
Wandelduur: 65 min.
Signalisatie: grijs

Het Oostergrenspad is georiënteerd van zuid naar noord en verbindt de ingang aan het Vissersdorp met de Duinhoekstraat in Adinkerke. Voor het grootste deel loopt dit vlot begaanbaar pad doorheen de grote zuidelijke panne. De vegetatie is hier zeer dicht met dominantie van Liguster, Vlier en Duindoorn. Vooral in het voorjaar horen we hier veel zangvogels. In het najaar zijn het vooral Kransvogel en koperwiek die zich te goed doen aan de talrijke bessen. Het tweede deel van de wandeling brengt ons over een vrij hoge duinrug begroeid met Ontariopopulier. Er is aansluiting mogelijk met Ligusterpad en Helmpad. De kruidvegetatie is hier door de droogte minder soortenrijk maar toch vinden we er Bitterzoet, Kleverige reigersbek en Schermhavikskruid. De dominante soort is hier het Helmgras en waar het duin vrij stabiel ligt ook de Zandzegge.top

LIGUSTERPAD

Wandelafstand:
2 km
Wandelduur:
60 min.
Signalisatie: lichtgroen

Het Ligusterpad is eveneens van zuid naar oost georiënteerd maar dwarst in tegenstelling met het Oostergrenspad het centrale stuifduin meer westelijk. Het eerste deel verloopt in de zuidelijke grote panne en brengt variatie van dicht struikgewas met open plaatsen. Deze zone is bijzonder geschikt voor de waarneming van vele kleine zangvogels en dit in voor- en najaar. Gewone veldblies, Bosaardbei en Vleugeltjesbloem staan hier en daar verspreid. Vervolgens steken we de centrale zandvlakte over maar vooral het laatste deel van het pad is botanisch zeer interessant, zeker wanneer de vochtiger noordelijke panne wordt doorkruist. In jaren met veel neerslag wordt hier de Rugstreeppad gehoord en aan de zonbeschenen struweelzomen maken we kans om een zeldzame hagedis te zien. Het Ligusterpad is voor het grootste deel vlot begaanbaar.top

GRENSPAD

Wandelafstand: 1,7 km
Wandelduur: 45 min.
Signalisatie: oranje

Het Grenspad is noord-zuid georiënteerd en loopt volledig langs de Belgisch-Franse grens. Het verbindt de wijk De Mol met de zee maar door de inplanting van de camping Le Perroquet aan de Franse zijde van de grens is het landschap hier esthetisch minder interessant. De waterhuishouding in dit deel van het reservaat is vrij intact en dat valt op te merken aan de rijke kruidenvegetatie wat meebrengt dat we er ook veel interessante insecten kunnen aantreffen. Hier en daar werd de struikvegetatie verwijderd ten voordele van het grasland, wat maakt dat op dit relatief korte traject een grote diversiteit aan biotopen kan worden doorlopen zoals rietland, gemengd struweel, een zandvlakte, helmduinen, een aangeplant elzenbosje op oude akkertjes en een open espenbosje. Het Grenspad is bekend voor de rijkdom aan zangvogels en de verschillende soorten vlinders. Halfweg staat het Grenspad in verbinding met het Helmduin en via een strandwandeling kan ook de ingang van het reservaat aan het Vissersdorp bereikt worden. top

WESTHOEKPAD

Wandelafstand: 7 km
Wandelduur: 120 min.
Signalisatie: groen

Het wandelcircuit verkent de omgeving van het 340 ha grote staatsnatuurreservaat 'De Westhoek', het grootste aaneengesloten duinmassief van de Vlaamse kust. Vanuit het natuureducatief centrum 'De Nachtegaal' leidt de wandeling naar het Calmeynbos, een 55 ha groot proefbos dat in 1902-1903 door Maurice Calmeyn in de duinen werd aangeplant. Opvallend is hier de bonte mengeling van bomen, ondanks de zandgrond. Typische planten zijn Ossetong en Winterporselein (in het voorjaar). Voorbij het bos voert het pad door het 90ha grote 'Residentieel Urbanisatiegebied Westhoek', een uniek verkavelingsgebied waar rekening werd gehouden met het niveau van de duinen. Langs een speciaal aangelegd tegelpad wordt het strand bereikt. De kustlijn wordt tot bij het staatsnatuurreservaat "De Westhoek". In dit beschermd landschap worden vervolgens verschillende duintypes doorkruist: de voorduinen, de noordelijke duinpanne, het centrale stuifduin en de zuidelijke duinpanne. De verschillen in bodemgesteldheid van al deze zones weerspiegelen zich in een rijke vegetatie: kale duinruggen wisselen af met ondoordringbaar struweel, grasland en bos, die elk voor zich een typische, soms zeldzame en zeer waardevolle flora herbergen (Parnassia, verschillende soorten Orchideeën, Slanke Gentiaan). Typische duinvogels zijn: Kuifleeuwerik, Kramsvogel, Roodborsttapuit. Door het waterwinningsgebied van de IWVA, waar sedert 1967 drinkwater uit de ondergrond wordt opgepompt, komt men opnieuw bij het vertrekpunt.top

CABOURPAD

Wandelafstand: 4,5 km
Wandelduur: 90 min.
Signalisatie: blauw

Het Cabourpad is eigenlijk een wandelpad in de betekenis van het woord. Het domein is privaat bezit zodat er enkel rondom kan worden gewandeld. Landschappelijk is het wel de moeite waard én het is vlot begaanbaar. Aan de noordzijde is het domein van oudsher sterk bebost met populieren en abelen en daarom minder interessant meer dit wordt goedgemaakt door het mooie panorama aan de zuidelijke kant. Niet alleen het uitzicht over het landschap De Moeren, ook het sterk golvende karakter van de Cabourduinen kan de wandelaar bekoren. Deze duinen zijn reeds lang vastgelegd en we kunnen er planten aantreffen die in de andere duingebieden zeldzaam zijn of zelfs ontbreken zoals Gaspeldoorn, Hartgespan, Hazepootje, Buntgras en verschillende soorten korstmossen. Fazanten, kleine marterachtigen en de vos voelen zich hier thuis, evenals het alomtegenwoordige konijn. Hier en daar slingert het pad zich door ijle Iepenbosjes met een ondergroei van Look-zonder-look en Winterporselein. De relatieve rust die het hele duinengebied uitademt trekt ook vogels aan. De steenuil is hier broedvogel, samen met Boompieper, Groene Specht, Boomvalk en Torenvalk. De lager gelegen landbouwgrond is vochtig en relatief arm en omsluit het volledige domein als een natuurlijke buffer.top

ERFGOEDWANDELING

De wandeling start aan het gemeentehuis, dwarst een aantal villawijken met een karakteristieke eclectische stijl o.m. geïnspireerd op cottagestijl verwijzend naar ruimere Engelse en Normandische huizen, met vermenging van classicistische elementen. Langs de zeedijk een paar typische huizen tussen de recente hoogbouw. Aan de oostkant een verkaveling uit de jaren 1930 getypeerd door modernistische bouwtrant. De wandelgids 'Bouwkundig Erfgoed' is te verkrijgen bij de Dienst voor Toerisme in De Panne.top